Starostka obce

Jana Ivaničová

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Točnici je zastupiteľský zbor obce Točnica, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Točnica na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Točnici  má 5 poslancov:

  • Ing.Katarína Hoďová
  • Daniel Ivanič 
  • Mgr. Radoslav Jánošík
  • Jana Karáseková
  • Juraj Orság

Hlavná kontrolórka obce Točnica:

Mičanová Miroslava, Točnica

Pracovný pomer od 1.3.2015