Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023 Obec Točnica zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023 : obec@tocnica.sk. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne tak, aby žiadosť bola doručená na adresu obce a elektronicky tak, aby žiadosť bola doručená na elektronickú adresu obce. V obidvoch prípadoch musí byť žiadosť doručená najneskôr 02.12.2022.