„Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia
BBSK)“

Informácia pre verejnosť 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, v zastúpení Ing. Jánom Lunterom, predsedom BBSK, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „„Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)““

 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky-banskobystrickeho-samo . Do uvedeného oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Točnici č. 113 počas úradných hodín.

 

Zároveň oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné prekladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

 

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1  974

05 Banská Bystrica

 

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.

 

e-mail: oszp.bb@minv.sk

telefón: 048/430 63 62

Príloha:

Envirostratégia BBSK