Obecný úrad

Starostka obce

tu-bude-foto
Jana Ivaničová

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Točnici je zastupiteľský zbor obce Točnica, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Točnica na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Točnici  má 5 poslancov:

tu-bude-foto Ondrej Mahút st.
tu-bude-foto Daniel Ivanič
tu-bude-foto Radoslav Jánošík

tu-bude-foto
Ing. Ivan Lörinčík

tu-bude-foto
Zuzana Hrončeková

 

Hlavná kontrolórka obce Točnica:

Mičanová Miroslava, Točnica

Pracovný pomer od 1.3.2015