Starostka obce

Ing. Lívia Bračoková

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Točnici je zastupiteľský zbor obce Točnica, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Točnica na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Točnici  má 5 poslancov:

  • Ing. Katarína Hoďová
  • Jana Karáseková
  • Ondrej Karásek
  • Dáša Kršiaková
  • Eva Sihelská